Skip to content
จะเปลี่ยนการตั้งค่าคุกกี้ได้อย่างไร

คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าคุกกี้ของคุณได้ตลอดเวลา โดยการกดที่ไอคอน “AIMC” บนหน้าเว็บไซต์ จากนั้นจึงเลื่อนปุ่ม เพื่อเลือก “เปิด" หรือ “ปิด" การตั้งค่าการใช้งานคุกกี้ในแต่ละประเภท โดยคุณอาจต้อง refresh หน้าจออีกครั้ง เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงตัวเลือกของคุณทำงาน

นอกจากนี้ เว็บเบราวเซอร์ส่วนใหญ่ยอมให้คุณควบคุมคุกกี้ส่วนใหญ่ผ่านการกำหนดค่าที่เว็บเบราเซอร์เอง หากคุณต้องการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้หรือวิธีการดูการกำหนดค่าคุกกี้ สามารถดูได้ที่ www.aboutcookies.org หรือ www.allaboutcookies.org

ค้นหาวิธีการจัดการคุกกี้ของเบราว์เซอร์ต่าง ๆ ได้จากลิงก์เหล่านี้

     • Google Chrome

     • Microsoft Edge     
     • Mozilla Firefox
    
     • Microsoft Internet Explorer
    
     • Opera
    
     • Apple Safari

สำหรับเบราว์เซอร์อื่น สามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของผู้พัฒนาเบราว์เซอร์นั้น